Obchodní podmínky

Obchodní podmínky k prodeji PRODUKTŮ A SLUŽEB na webovém portále www.zenskasila.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooku (elektronické knihy)  (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „ebook“) přes webové rozhraní zenskasila.cz, dále pro prodej knih, konzultací osobního charakteru, meditací či jiných audio a video záznamů

2. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  4. Ceny a platby
  5. Dodací podmínky
  6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
  7. Odstoupení od Kupní smlouvy
  8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  10. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Spojujeme s.r.o

IČ: 26196794

DIČ:CZ26196794

Se sídlem: Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78875, zastoupená jednatelkou Hanou Kadlubovou

Adresa pro doručování elektronické pošty: cesty@zenskasila.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní zenskasila.cz uzavře se společností Spojujeme s.r.o jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí ebook, knihu, konzultaci, audio záznam, video záznam apod Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo koncový spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a v objednávce bude uvedeno vaše IČO, Kupní smlouvu uzavíráme s podnikatelem, nikoliv se spotřebitelem

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický

objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, či formou e-shopu

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován.  Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁVKY. Pro objednání vybraného produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, či forma e-shopu, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Ceny a platby

1. CENY UVEDENÉ. Ceny uvedené na webovém rozhraní jsou vždy platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Služby, které nezahrnují náklady na poštovné, balné či dopravu, jsou konečné a to včetně sazeb DPH. V případě balného, poštovného, dopravného je konečná částka uvedena přímo u daného produktu a to včetně všech náležitostí

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u všech produktů i služeb v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).  Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkty a služby dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a ebook co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

O přijetí platby vám bude vystaven doklad o přijaté platbě, který obdržíte do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTŮ a SLUŽEB: on-line produkty ( ebook, audio záznamy, video záznamy ( meditace, terapie apod)  ve formátu pdf či ve formě odkazů ) budou zaslány po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha emailové zprávy, nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Dodání fyzických produktů jako je např kniha, upomínkový předmět, oblečení apod, je zasíláno formou balíčku na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři kupujícího a to po uhrazení, respektive po připsání daného obnosu na účet prodávajícího.

2. DODACÍ LHŮTA. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na  bankovní účet prodávajícího.

V případě osobních konzultací jsou dodací lhůty individuální, jelikož jsou závislé na více subjektech, avšak nejpozději do 10-ti dnů od připsání dané částky na účet prodávajícího, v opačném případě, může kupující odstoupit od smlouvy a částka mu bude vrácena  plné výši a to zpět na účet, z něhož byla částka odeslána

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Vyžaduje-li produkt náklady na poštovné, balné a dopravu, je tato skutečnost uvedena v nákupním košíku přímo u daného produktu a to v dané výši

4. Po dodání on-line produktů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah on –line produktů zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Veškerý obsah je chráněn autorským právem a ochranou známkou č: 380199 registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví  –  –  není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Obsah slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům. Je vytvořen s využitím osobních znalostí a zkušeností. Jedná se o motivaci, mentorink a sebeuvědomění sebe samých. Dosažení kýžených výsledků je podmíněno vaši osobní intervencí, schopnostmi a jinými okolnostmi.  Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení v produktech, které jsou k těmto účelům poskytované

Naše programy, konzultace, odkazy a pod v žádném případě nenahrazuje odbornou pomoc psychologů či psychiatrů, v případě depresí, úzkostných stavů , sebevražedných nálad a pod ihned vyhledejte pomoc odborníka

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14ti denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na cesty@zenskasila.cz

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

4. Je-li Vám společně s určitým produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že ebook, kniha, odkaz, nemá při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že ebook byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí ebooku.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době, nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím ebooku věděli, že ebook má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením ebooku.

7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu cesty@zenskasila.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či k naší činnosti  stížnost, či výtku, kontaktujte nás na cesty@zenskasila.cz a my uděláme vše pro nápravu vaši spokojenost

2. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.11.2020

Aktualizováno dne: 10.6.2022